Posts Tagged ‘kongress’

NetRoots; Nätet är denna helg – Our house

25 mars 2011

Dags att dra från detta tillfälliga boende till mitt permanenta kongressboende. Snacka om att det sjuder i kroppen inför denna kongress, som inte bara kommer att dominera nyhetsflödet i traditionell media, även den politiska bloggosfären kommer att domineras av oss sossar.

Vissa av borgeriets bloggare kommer säkert att försöka få ett ord med i laget. Till er säger jag bara – lycka till…

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Annonser

Replik till L Sommestad om Extrakongress

22 mars 2011

Jag fick ett intresant svar från Lena Sommestad på mitt öppna brev till kongressombud och partiledning. LS kommer med några konkreta och skarpa förslag om hur vi kan komma vidare. Jag sammanfattar hennes tre punkter och ger min syn

– Ge valda delar av Kriskommissionen i uppdrag att fördjupa analys och förslag på de viktigaste politikområdena.

– Organisera en stor socialdemokratisk idékonferens sommaren 2012, öppen för alla medlemmar.

– I processen fram till kongressen 2013 prövas nya modeller för partiarbetet

Jag gillar samtliga ovanstående tankar och funderar på följande sätt att göra verkstad av det.

 • Jag köper tanken på en stor idépolitisk konferens sommaren 2012. Den skulle kunna kombineras med ABFs 100-årsfirande. Jag köper också tanken på att den skulle kunna ersätta en formell kongress eftersom möjligheten för alla att delta i diskussionen skulle öka avsevärt.
 • Vi ska tillsätta en programkommission och en organisationsutredningpå kongressen. Varför inte ge dem ett uppdrag att även skapa en bredare process som involverar medlemmarna. I detta arbeta kan vi använda en del av de som fanns i KK, samt att testa nya modeller för partiarbetet.

Det är bara för firma J&J att stämpla detta in blanco och så kör vi.

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Anders Rubin svarar på mitt Öppna Brev

19 mars 2011

Anders Rubin, ett av ombuden från Malmö, har svarat på mitt öppna brev. Jag tackas Anders för ett raskt svar och publicerar det oavkortat nedan

Hej!

Vi har idag haft en ombudsträff med Skåneombuden och den fråga du skriver om var uppe till en grundlig diskussion. Visst känns det märkligt att vi nu formerar en högsta ledning för partiet, samtidigt som alla frågor kring politikens inriktning och utformning helt lämnas utanför. Det tror jag alla ombud delade. Ditt förslag med en ajournerad kongress känns verkligen rimlig sett ur detta perspektiv och jag var nog själv inne på denna linje som tilltalande. Men när jag tänkte efter lite så insåg jag att det inte fungerar – inte minst demokratiskt. Våra medlemmar har efter en intern omröstning helt enligt regelverket utsett sina ledamöter till den extra partikongressen. Det har de gjort utifrån vad stadgarna stipulerar – nämligen att kongresser väljs för att hantera de frågor som annonserats i kallelser m m. I det här fallet har kongressen enbart inkallats för att hantera val. Vi som är ombud saknar alltså medlemmarnas mandat att besluta i andra frågor. Ska det beslutas i andra frågor måste detta bygga på att man kallar in en ny kongress och förrättar val till denna i enlighet med regelverket. Därför kan man inte göra som du vill, dvs ajournera denna kongress för att hantera politikens innehåll.

På dagens möte framförde vi dock tydligt till våra närvarande representanter i partistyrelsen att det nu finns en förväntan om att partiet genom kongressbeslut kan ge den nya partiledningen ett utvecklingsmandat både vad gäller parti och politik och att detta knappast kan vänta till kommande ordinarie kongress 2013. 

Med vänliga hälsningar

Anders Rubin

För mig är det egentligen oviktigt om vi ajornerar denna kongress eller kallar till en ny, det viktigaste är att vi får en kongress med mandat att fatta politiska beslut innan detta år är över. Förhoppningsvis kan den nya partiledningen med Håkan Juholt i spetsen känna vart vinden blåser och ta de nödvändiga bessluten.

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Öppet brev till Socialdemokraternas partiledning och kongressombud

19 mars 2011

Kriskommissionen argumenterade i sin rapport för att fortsätta den kommande kongressen till hösten i syfte att lägga fast en uppdaterad politisk kurs. I det dokument partiledningen presenterade inför kongressen andas inte en stavelse om detta. Jag anser att det är djupt oroväckande.

Vi har inte råd att vänta tills 2013 för att slå fast en ny politik inför framtiden. Vi kan heller inte låta den organisatoriska blindtarm som kallas förtroenderådet avgöra de politiska prioriteringarna som ska ligga till grund för en valseger 2014.

Vi har valt er för att ni ska leda och nu är det dags. Jag ställer frågan till Er vad ni vill och varför?

 1. Anser ni att det är klokt att vänta ända tills hösten 2013 för att slå fast en ny politisk kurs?
 2. Kommer ni att föreslå att kongressen återupptas i höst?
 3. Vilka motiv anger ni för ert ställningstagande?

Jag vill även ställa samma frågor till de 350 ombud som på kongressen ska representera medlemmarna i det Socialdemokratiska partiet. Er roll är att agera utifrån medlemsintresset, inte att vara ett språkrör för era respektive distriktsstyrelser.

Jag kräver att ni lägger örat mot marken och känner den vilja till delaktighet som finns bland partiets medlemmar .

Jag förväntar mig att ni inser, att ni som ombud, har makten att besluta. Ni har ett klart mandat från medlemmarna. Vem av er har modet att gå upp i kongressens talarstol och föreslå att kongressen inte ska avslutas på söndag eftermiddag, utan ajourneras för att återupptas i november, med ett klart uppdrag att fatta skarpa beslut om en ny politisk inriktning?

Vilka av er har modet att rösta JA till en ajournering och ge partiledningen ett klart uppdrag att med Kriskommissionens rapport som grund starta den största politiska dialogkampanj Sverige någonsin har sett?

Ni, partiledning och kongressombud, håller just nu Socialdemokraternas framtid i er hand. Ni 400 personer har fått medlemmarnas förtroende att leda och fatta de nödvändiga beslut som krävs för att rekonstruera partiet i syfte att återta makten i valet 2014.

Jag förväntar mig att ni gör det.

Detta brev har publicerats på min blogg Röda Berget, ni hittar den på https://rodaberget.wordpress.com/ Jag är tacksam om Ni kan publicera Era svar i mitt kommentatorsfält- Om ni väljer att svara via e-post kommer svaret att publiceras på bloggen.

Ovanstående brev har idag skickats till Håkan Juholt, Carin Jämtin, kongressombuden från Malmö, samt Skånes ledamöter och ersättare i VU och partistyrelse.

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Kongressmaterialet – en första anblick

09 mars 2011

Klart är att det inte kommer fattas så många beslut på denna kongress, förutom valen. Materialet vi fått i vår hand är ett diskussionsunderlag som ska vara en utgångspunkt för en kommande process. Kongressen ska tillsätta en programkommission och en organisationsutredning.

Materialet är indelat i tre delar: Omvärld, politik, organisation och radar upp frågor och ställningstaganden. Jag lyfter några:

 • Sverige ska vidare till full sysselsättning.
  Investera i utbildning, praktik och lärlingsplatser samt forskning och utveckling. Bygg ut infrastruktur och bostäder. Hur ska vi utforma politiken så att alla som kan jobba ska få möjlighet att jobba?
 • Forma en ekonomisk politik tydligare byggd på kunskap för konkurrenskraft.
  Ett tydligt program för en likvärdig skola där alla barn får en lika bra start i livet. Öppna vägar till utbildning av hög kvalitet. Hur ser den framgångsrika strategin för ökad konkurrenskraft ut?
 • Trygga alla barns möjligheter till en bra uppväxt.
  Barnfattigdomen kan aldrig accepteras och måste bekämpas. Föräldrarna behöver jobb och en trygg försörjning. Skarpa åtgärder som bryter bostadssegregationen måste vidtas. Vilka är de effektivaste insatserna för att bryta barnfattigdomen?
 • Driva på EU-politiken för full sysselsättning, sociala rättigheter och en hållbar miljö.
  Då behöver vi vara med och bygga en kraftfull progressiv allians i EU. Hur gör vi för att sakpolitiken i EU ska kunna komma upp på den politiska dagordningen och för att politiken ska få en socialdemokratisk inriktning?
 • Skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle där människors livskvalitet kan öka.
  Vi socialdemokrater ska visa att det går att få god ekonomisk utveckling utan att vår gemensamma miljö försämras.
 • Koppla samman politikens innehåll, organisationen och kommunikationen.
  Den facklig-politiska samverkan utvecklas i takt med arbetslivets förändring. Den långsiktiga politikutvecklingen med ökade kontaktytor utåt är central. Vilka är de viktigaste förändringarna vår organisation behöver gå igenom? Hur kan vi skapa bättre plattformar för möten mellan de fackligt aktiva och politiken?

Jag ser det här som en början på en process som egentligen aldrig ska sluta.. Jag ser delar av KK-rapportens resonemang här och var, men spåren är ibland väldigt svaga. Å andra sidan är det fritt fram för alla som vill att använda KK-rapporten parallellt med detta material eller att enbart använda den. Det är en möjlighet det är upp till medlemmarna att utnyttja eller förkasta. Ladda ner hela dokumentet här.

Jag vill även peka på detta stycke

I modern politik måste politikens innehåll, organisationen och kommunikationen vara tätt sammanflätade. Kommunikationen är en avgörande faktor i förnyelsen av partiet. Utvecklingen av Internet ger rika möjligheter till stärkt kommunikation både internt med medlemmarna och externt. Nu öppnas helt nya vägar till dialog, information och aktivt inflytande. Viktiga steg har tagits genom ökad direktkommunikation till alla medlemmar, en uppskattad hemsida och genom det aktiva bloggnätverket NetRoots

Hittills har jag hittat kommentarer från Johan Westerholm och Peter Högberg samt Rebella.

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

”Sahlins surdegar” är inte relevanta utgångspunkter för en framtidsdiskussion

27 februari 2011

DN surar över att partikongressen inte ska dskutera vad de kallar ”Sahlins surdegar”. Det tycker jag är bra. Vad DN benämner ”Sahlins surdegar” upp är en rad politiska verktyg kompletterat med en nonsensfrågeställning. En bra surdeg är grunden för nytt bröd, sur deg kastar man.

Jag hörde Mona Sahlins tal den 4 december och det vi ska ta fasta på i det talet är tankarna om jämlikhet, det är den äkta surdegen. DNs sura deg behandlar vi just som sur deg, vi kastar den.

Vi ska starta en diskussion i syfte att forma¨de övergripande målen för en ny politik, den kan inte starta med medlen. DN publicerar ett rykte jag hoppas stämmer.

kongressen blir starten på en diskussion utifrån ett underlag från partistyrelsen som diskuterades i fredags och ska beslutas och presenteras den kommande veckan. Den innehåller krav på kompetensförsäkring för alla i arbetslivet och betonar tillväxtpolitik och ökad sysselsättning.

Partistyrelsen kommer att föreslå att kongressen tillsätter en programkommission, ledd av den nya partiordföranden, för att modernisera partiprogrammet. Också en organisationsutredning kommer att tillsättas, där bland annat frågan om medlemsomröstningar och ökad öppenhet kommer att behandlas. Sedan kommer politiken att beslutas i höst, antingen genom att kongressen återupptas då eller genom att ett förtroenderåd kallas in. DN

För egen del kräver jag att kongressen återupptas med samma eller nya ombud. Detta är för viktigt för att läggas på förtroenderådet.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Helgkrönika 12/2 – Som kongressombud är jag Er röst på kongressen

12 februari 2011

Just nu håller Socialdemokraterna i Malmö på att välja kongressombud. Vi ska välja åtta ombud som ska representera oss, åtta personer som inte ska tala och agera i sitt eget namn, utan för oss alla.

 Vi är 43,  förutom mig själv, som är nominerade, sammantaget 44 personer. Jag känner vissa av mina mednominerade väl, andra känner jag inte ens till namnet. Vi har alla olika bakgrund och ålder, olika erfarenheter såväl i våra politiska som yrkesmässiga och privata liv. Vi har egentligen bara två givna gemensamma nämnare, vi alla socialdemokrater från Malmö och vi är nominerade av våra kamrater att bli deras ombud.

För det är kärnan av det uppdrag vi har uppmanats att söka. Att vara ombud för någon annan. Att bli vald till kongressombud innebär inte att man får en blank check att agera som man önskar, utan man har en skyldighet att agera utifrån sin uppdragsgivares önskemål, dvs Socialdemokraterna i Malmö.

Naturligtvis har jag som alla andra nominerade gott om åsikter om allt mellan himmel och jord, men i min roll som kongressombud måste jag låta mina personliga åsikter komma i andra hand om de strider mot min uppdragsgivares. Blir jag vald kommer jag att slåss för att de värderingar som genomsyrar Malmös Socialdemokrati även genomsyrar resten av partiet.

Socialdemokraterna i Malmö ligger definitivt till vänster i partiet, vi genomsyras av tanken på alla människors lika värde, det gör att vi har jämlikheten som vår ledstjärna. Vi anser att samhället ska tillåta alla människor att arbeta, men det ska vara under värdiga villkor och till en avtalsenlig lön. För oss är det självklar att alla barn ska kunna nå sin fulla potential i skolan och att välfärd ska omfatta alla. Vi inser att satsningar på miljö och ett hållbart samhälle är en förutsättning för arbete, tillväxt och välstånd.

Om jag bli vald till ombud för Malmös socialdemokrater är det dessa värderingar som jag sätter främst. Jag är Er röst på kongressen.

Roger Jönsson skriver ett inlägg om sin syn på rollen som kongressombud.

Runt om i Bloggvärlden visar HBT-Sossen upp årets 1 Maj-märke,  Kulturbloggen, Johan Westerholm , Peter Högberg och Svensson skriver om Egypten,  Essbeck om bloggande chefer, Moberg om sjukförsäkringen, Annika Högberg om partiledarvalet,  P-O tar ett varv om Gröning, Staffan Lindström om ansvar, Krassman om UNIBET och Wennberg om Regina Kevius medieträning.

På den borgerliga kantern skriver Kent om det kommande omvalet i Örebro. Det låter kanske rått, men jag önskar hans konkurenter lycka till, Tokmoderaten frågar om någon minns Åsa Torsensson, tyvärr ja. Mary skriver om mobbning, Ankersjö om Stockholms nya stadsmiljöråd, Soilander om Egypten och Böhlmark om borgerligt interngnäll.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Skarpt läge för Parti(S)tyrelsen – Vem tar täten och säger upp sig?

29 november 2010

Stadgarna säger att partistyrelse och VU väljs på 4 år – man väljs på ordinarie kongress och ställer sin plats till förfogande på nästa. Det innebär att valberedningen inte kan plocka bort någon mot deras vilja. Det innebär också att förtroenderådet inte kan ge valberedningen i uppdrag att utse en ny partistyrelsen, enbart ersätta de som självmant avsäger sig sina platser.

Man kan tycka vad man vill om det, men land ska med lag byggas och föreningar ska med stadgar byggas. Vare sig partistyrelse, förtroenderåd, kongress eller en 100% enighet bland samtliga medlemmar kan runda våra stadgar.

Vad Partistyrelse däremot kan och bör göra är att självmant ställa sina platser till förfogande. Någon måste dessutom ta det första steget och därigenom sätta press på de andra.

Jag tittar på Håkan Juholt och Urban Ahlin i detta svåra ledarskap. Håkan, därför att han var en av dem som satte stenen i rullning genom att instämma i Gutelands krav på att hela ledningen ska ställa sina platser till förfogande. Ahlin därför att han säger det öppet i Expressen och måste därför gå från ord till handling.

Jag uppmanar med andra ord Håkan Juholt och Urban Ahlin att säga upp sig från PS och därigenom göra sig valbara igen, om de, medlemmarna och kongressombuden så önskar.

Jag har tidigare skrivit om vikten att välja rätt och jag tror att valet av Berit Andnor som ordförande för valberedningen kan vara rätt val.

Johan W är rätt förbannad, Högberg inte lika mycket eller också döljer han det bättre.

Jag, jag är gammal och luttrad (vad det nu betyder, men det låter bra).

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser