Nassedemonstrationer kan stoppas med Lagen om Hets mot folkgrupp #val2014

paragrafPolisen hävdar frekvent att de inte kan stoppa nassarna från demonstrera. Förre polisintendenten Eric Rönnegård visar att de inte kan lagen eller struntar i att följa den. Lagen om Hets mot folkgrupp och en HD-dom ger verktygen som behövs.

HD klargjorde att om till exempel emblem och/eller klädsel ”otvetydigt ger en koppling till en viss åsiktsyttring är det befogat att se detta som ett meddelande i lagens mening”. Då blir lagen om hets mot folkgrupp tillämplig. Den är ett undantag från den enskildes rätt att demonstrera enligt regeringsformen. SvD

Bara det faktum att det syns att det är nassar räcker för bruka lagen om hets mot folkgrupp för bryta upp en nassedemo och gripa nassarna för hets mot folkgrupp.

Det finns också lagrum via rättsfall för att utifrån samma grund neka nassar rätten att demonstrera.

Det innebär till exempel att polismyndighet inte ska underlåta att ingripa när brottet hets mot folkgrupp begås och inte bevilja nazister tillstånd att demonstrera för nazism. Förvaltningsdomstolar har haft att pröva mål där nazister fått nej av polisen till sökt demonstration. Då har nyckelmeningen för domstolen, när den fastställt polisens avslagsbeslut, varit om ”Det finns en tydlig koppling av nazism till den sökta demonstrationen”. Vad som är känt om de personer, som leder och styr arrangemanget, har då varit avgörande.Allt om juridik

Rönnegårds hänvisningar till lämpliga rättsfall visar med all tydlighet att lagen inte bara ger polisen rätt att stoppa nassarnas demonstrationer och möten, lagen säger att nassarna ska stoppas. Polisen har inte rätten att välja.

Frågan är då varför inte polisen följer lagen?

Varför agerar inte justitieministern när polisen struntar i lagen?

 

Annonser

Etiketter: , , , ,

24 svar to “Nassedemonstrationer kan stoppas med Lagen om Hets mot folkgrupp #val2014”

 1. Britt Jakobsson Says:

  Beatrice Ask borde ställa upp och diskutera saken och naturligtvis Bengt Svensson. Var håller han hus?

 2. Håkan Larsson Says:

  En annan fråga om måste ställas i sammanhanget är varför normaliseringen av SD fortsätter så ohejdat. Att höntingar somt.ex. Per Gudmundson står på deras sida är fullt synligt och naturligt, men varför samhällskritiker, statsvetare etc som klart och tydligt ser hur M normaliserar SD, som normaliserar SvP, m.fl., som i sin tur normaliserar avgrunden, inte ställer till ett h-etes liv är fullständigt obegripligt. Det är SD man ska sikta in sig på, inte SvP. Faller SD faller också SvP automatiskt.

  Lagen ska tillämpas exakt enligt paragraferna och rättsfallen. Polisen kan, ska, får inte välja att bortse från lagen. /Peter

 3. Bengt Svensson Says:

  Fast censur kommer alltid vara fel väg, låt dem framföra sina synpunkter och starta sedan upp det värdegrundsarbete som måste genomföras. Långsiktigt är det vägen vi måste gå.

  Vi har en lag som ska förhindra Hets mot folkgrupp. Enligt rättsfallen ska polisen neka nassar demotillstånd och gripa dem om de försöker ändå. Påföljden blir fängelse. Det är lagen och den ska följas oavsett vad polisen eller den allmänna opinionen anser. /Peter

 4. Leif Says:

  Som nästan all annan lagtext är det extremt flummigt och kan nästan tolkas hursomhelst.

  Frågan är i så fall varför våra politiker bestämt att polisen ska få ge tillstånd. Detta borde vara domstolarnas jobb. Istället för att skylla på polisen bör du därmed skylla på ansvariga politiker som tagit inkompetenta beslut.

  Det finns rättsfall som ska följas, Politikerna har stiftat lag om Hets mot folkgrupp. Det finns rättsfall som säger att nassar kan nekas tillstånd. Polisen ska rätta sig efter rättsfallen, vilket de gjorde fram tills C.a 2000. Det gör dom inte längre, trots att praxis inte har ändrats. Alltså ett fall för ansvarigt statsråd. Du får läsa de länkade artiklarna. /Peter

 5. Lars Flemström Says:

  Jag tror tyvärr att du har fel. Det vore ju förstås bra om du har rätt, men om du inte har det, krävs ett lagstifningsarbete. SvP är förvisso en klart nazistisk organisation, men tydligen har det räckt med lätt kosmetik och att man framställer sig som fristående från andra nazistiska organisationer, för att de ska lyckas kringgå lagen. Problemet är att grundlagen står över vanliga lagar och att grundlagen otvetydigt förbjuder bara militärt organiserade nazistiska sammanslutningar, som hotar ”viss ras”, etc.

  Det vore ju dessutom ologiskt, om en organisation som tillåts ställa upp som ett politiskt parti i ett val, inte får tillstånd att hålla valmöten.

  I Tyskland har man misslyckats med att – med stöd av lagen om förbud mot nazistiska organisationer – förbjuda ett stort nazistparti. Det hänger på bevissvårigheter att partiet verkligen är nazistiskt i lagens mening. Mot den bakgrunden har jag funderat på om inte förbudet borde träffa den nazistiska verksamheten snarare än organisationen, som den beskrivs i stadgar och dokument.

  Ett visst stöd för den tanken finns i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, Artikel 17 – Förbud mot missbruk av rättigheter
  ”Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en
  rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet
  eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de
  fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att
  inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.”

  Svårigheten i lagstiftningsarbetet är att finna en rimlig avvägning mellan å ena sidan kravet att lagen inte ska kunna kringgås genom kosmetiska förändringar och å andra sidan att lagen inte blir så allmänt hållen att den träffar varje kritik mot den bestående samhällsordningen. Vidare bör ett farlighetsrekvisit införas, d.v.s risken att anhängarna går från ord till handling.

  Sålunda skulle inte organisationen upplösas – vilket vore meningslöst om det inte finns någon organisation utan bara något slslags nätverk – utan i stället tvingas till passivitet för att undgå att det ingrips mot den, och i synnerhet dess aktiva medlemmar.

  Frågan förlamas av något slags teori – speciellt på den borgerliga sidan – om lika ”samma kålsupare” både bland höger- och vänsterextremister. Detta är inrikespolitiskt betingat, och utgår inte från de reella hoten.

  Det finns rättsfall som ska användas för att stoppa deras aktiviteter- Använd dom /Peter

 6. Lars Flemström Says:

  Rättsfallen tillhör visserligen rättskällorna, men är inte tvingande. Dessutom är ingen situation den andra lik, och SvP är formellt inte samma organisation, som de grupper som nämns i rättsfallen. Det framgår ju dessutom av artikeln, som du hänvisar till att nassarna har studerat rättsläget ytterst nog och kringgått rekvisiten i lagen.

  Det framgår ju också av artikeln (Har du läst den själv?) att Lagrådet, som består av landets mest kvalificerade domare, ansåg att den föreslagna lagen inte var tillräcklig för att syftet med lagen skulle uppnås i alla situationer.

  Genom ditt påstående att det bara är att följa den lag och de rättsfall, som redan finns, blockerar du bara en angelägen diskussion om att det behövs en ny lagstiftning, som inte kan kringgås så lätt.

  Vad polisen ska göra är att neka tillstånd med hänvisning till domen i förvaltningsrätten, vilken har godkänt ett sådant förfarande. Sen får nassarna överklaga. /Peter

 7. Mangan Says:

  Lagenom politiska uniformer är numera upphävd (sedan 2002, efter ett domlut av Göta Hovrätt 1996 – HD tog inte upp fallet vilket nog får ses som att de backade upp hovrätten och tingsrätten). Vad jag förstår är denna lag en ganska viktig bidragande förutsättning för de domslut och den polisiära hållning som Rönnegård lyfter fram i sin artikel: ”Förbud som nu sagts avser jämväl uniformsdel, armbindel eller annat därmed jämförligt i ögonen fallande kännetecken” stod det i lagen; det kunde alltså tolkas även som symboler, fanor m m.

  Man kan ha olika uppfattningar om huruvida det var riktigt att avskaffa den här lagen, men idag anses den nog (av många, både jurister och vanligt folk) ha passerat sitt bäst-föredatum för länge sedan. Dagens svenska politiska kultur är betydligt mer showig, visuell och utagerande än under det kalla kriget och det gäller inte bara extremister. Och som Flemström är inne på här i kommentarfältet, till och med i Tyskland har det visat sig svårt att förbjuda öppna nazistpartier primärt på att de är nazister, trots att nazistiska organisationer är förbjudna i tysk lag. Det sägr en del om svårigheterna.

  Blanda inte ihop lagen om Hets mot folkgrupp med lagen om politisk uniform. Två helt skilda lagar. Vad artiklarna hänvisar till är Hets mot folkgrupp. /Peter

 8. Lars Flemström Says:

  Peter. Problemet är att polisen inte gör som du vill. Lagar blir föråldrade i takt med att brottslingar lär sig kringgå lagarna. Då behövs nya lagar.

 9. Lars Flemström Says:

  ”Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.” (Sveriges grundlag RF 2 kap 24 §. Senaste gången grundlagen reviderades var 2010.)

  Tolkningen av detta måste vara att polisen inte har rätt att neka tillstånd, för att man befarar att talare kommer att göra sig skyldig till brottet hets mot folkgrupp. Polisen får gripa talaren, när brottet har begåtts. Om tillstånd till nassemöten ska nekas med hänsyn till rikets säkerhet, bör det anges i en särskild lag, som jag ser det.

 10. Peter Says:

  Polisen ska följa gällande lag, oavsett. Det är mycket enkelt. /Peter

 11. Mangan Says:

  @Peter: Jo, jag inser naturligtvis vilken lag det handlar om, men poängen är att det juridiskt sett knappast fungerar att säga ”ni förefaller vara nazister, då är varje offentlig sammankomst av er, och det mesta ni säger, i sig hets mot folkgrupp”. Då kan det se ut som förbud mot vissa åsikter, och det finns goda skäl att vara mycket försiktig med att straffbelägga åsikter. – Hets mot folkgrupp (eller sexuell eller religiös grupp) är f ö en lag som domstolarna har varit ganska obenägna att döma på under de senaste tio åren eller så, och den har utsatts för en del kritik. Somliga anser den svårförenlig med tryck- och yttrandefriheten – jag håller inte heller med om det, men det är så saken bedöms av en hel del jurister och debattörer.

  På den tiden när nästan ingen i Sverige gjorde valmöten med stark betoning på gemensam ”ideologisk dress code”, laddade symboler, fanborgar och starka sceniska effekter, uppfattades lagen om politiska uniformer och liknande (som sagt, den kunde tillämpas även på symboler och flaggor, inte bara på kläder) förmodligen som helt okontroversiell och lätt att tillämpa, dessutom fanns det ju knappt några nazister som uppträdde öppet på 60-80-talen. Att scvenska flagghor och röda fanot inte var ”politisk kostym” och scenografi på samma sätt som en nazi-armnbindel eller plakat med bilder på en dödad partimedlem kunde alla ta för givet. Men idag lever vi i en långt mer vräkigt visuell politisk kultur och med en bredare marginal för aggressivt politiskt bildspråk, och hur lagarna hanteras kan knappast undgå att påverkas av detta.

  Och för att lagarna ska fungera måste de ha en viss ambition att bedöma läget på skäl som står fria från*vem* det är som har lagförts; vi kan inte gärna ha lagar som enbart är till för att ge en ursäkt att bura in alla som befinner sig klart till höger om Ian Wachtmeister så fort de skickar ut flygblad eller håller valmöten. Ungefär som att vi inte kan ha speciallagar som säger att just norrlänningar åläggs extra höga straff för tjuvjakt och hembränning eller att just människor från Sydvästasien och Nordafrika inte får bilda exilpartier eller slutna politiska nätverk i Sverige men alla andra får, eftersom ”vi och alla de andra” anses riskfria. Skälen för en lag ska inte vara skräddarsydda för att nita en viss speciell grupp, det är nog de allra flesta jurister och även vanligt folk med på.

  Återigen – det finns rättsfall. Nassar har blivit nekade just därför att de är nassar. De överklagade och fick ett avslag. Det är ingen teori – det har redan hänt. /Peter

 12. Peter Says:

  Återigen, det finns rättsfall i förvaltningsdomstolen. När det finns prejudikat är det vad som gäller. :Peter

 13. Mangan Says:

  Eh, rätten här i landet använder inte prejudikat på riktigt det mekaniska sätt som du verkar tänka dig – och det gör man nog inte i England heller där prejudikat annars är en mera central del av det som ”skapar rätt”, det sker inte så pass mekaniskt ens där. Att handling X eller en ”händelse av typ X” har blivit dömd för brott Y vid ett par tillfällen betyder inte automatiskt att alla som sedan utför samma handling X – oavsett kontext – är skyldiga till Y, eller att alla dessa tillfällen ska ses som lika allvarliga, lika kriminella. Ungefär som att ett slagsmål mellan två hockeyspelare i en rink bedöms på ett annat sätt än samma grad av våld mellan två främlingar på en busshållplats ute i stan, även om det naturligtvis finns massor av domar för råkurr på öppen gata.

  Att rätten för femton år sedan dömt några som viftade med svarta fanor och krävde att det skulle bli stopp på det de kallar massinvandring av tjuvar, koranviftare och våldtäktsmän, har dömt dessa för hets mot folkgrupp, eller att polisen gick in och grep trehundra personer som var med på en konsert med ett vit-makt-band (och varav många förmodligen också bar kläder, tecken och tatueringar som stödde bandet eller ideologin), säger i sig ingenting om hur samma slags handlingar skulle kunna bedömas inför rätta idag. Och det beror inte på att SD och andra har mjukat upp oss.

  Och Rönnegård är ju pensionerad polischef, eller hur? För mig är det uppenbart att han främst lutar sig mot den polispraxis som gällde när han själv var verksam, alltså främst på 80-90-talen.

 14. Peter Says:

  Vad dom gjorde var att neka ett nassemöte, vilket överklagades och nassarna fick stryk. Den rättspraxis har ej ändrats, däremot skiter snuten i den.

  Sånt fixar man i ett regleringsbrev. /Peter

 15. Mangan Says:

  @Peter: Kammarrättens domslut är inte riktigt så rakt av prejudicerande för kommunen, polisen eller tingsrätten som du föreställer dig. Det *dikterar inte att typ: ”alla möten av rörelser som bedöms stå långt ute till höger ska förbjudas/stoppas med hänvisning till att de stör ordningen eller utövar hets mot folkgrupp” (dessutom är det ett litet gammalt domslut, tolkningen av lagen har förändrats).

  Domstolen och polisen duplicerar inte vad som står i tt tidigare domslut, de förväntas väga in omständigheter och vad som faktiskt händer nere på marknivå, inte bara detta att den och den rörelsen eller gruppen antas stå nära nazismen. Om det vore så enkelt som du tänker dig så hade de som ville demonstrera på 30 november i Lund och Stockholm nekats på förhand varje år även på 90-talet (när det drog massor med folk, både högernationalister och stenkastande eller arga motdemonstranter) eller polisen hade gjort massgripanden när det var dags. Men ingetdera skedde, trots att polisen verkligen var en del av processen för att kyla ner det som hände på dessa minnesdagar.

  Och än en gång, vi kan inte ha speciallagar och specialpraxis här och där som är skräddarsydda för att i alla lägen bura in en viss sorts rörelser eller människor, en för alla och alla för en, för att de gör något som ger mycket lägre straff eller ingen polisanmälan alls för alla andra människor i landet. Eller för att de kör fram vissa unkna åsikter. Det ska ganska mycket till för att det ska handla om hets mot folkgrupp eller offentligt olaga hot.

 16. Peter Says:

  Det är bara att se till att lagen följs. Är lagen för svag ändrar vi den. Lagar beslutas av det politiska systemet, jag är politiskt aktiv.

  Jag kommer att använda de verktyg jag har för att vrida utvecklingen min väg.

  Jag vill att nassar ska nekas demotillstånd, jag vill ha en återgång till den praxis när nassar greps enbart för att bära sina symboler utifrån lagen om hyrs mot folkgrupp.

  Det är mitt mål och det kommer jag att jobba för, / Peter

 17. Mangan Says:

  OK; men vi tycks vara överens om att lagar och domslut som de ser ut idag knappast ger riktigt utrymme för den sortens in-blanco-agerande. Du vill ha en lag som i princip sätter munkavle i offentligheten på alla som är en bit till höger om Beatrice Ask och längre ut. Visst, men det lär bli svårt att formulera denna lag på ett juridiskt vettigt sätt – och man får definitiyt räkna med att en del människor som ingalunda själva är nazister eller främlingsfientliga kommer att kontra med ”då ska alla som står långt ut på vänsterflanken också tystas, de står för en klassmördarpolitik som dödade många miljoner och envisas med att anse att Stalin, Lenin och Mao gjorde stora historiska insatser och frigjorde sina folk! Munkavle på dem också! Aldrig mer en demonstration av avskummet i SKP eller Attac!”. Det är precis vad som kommer att sägas.

 18. Peter Says:

  Vi är inte överens om något. Jag anser att polisen med stöd de lagar och rättsfall som jag hänvisar till ska neka nassarna att demonstrera.

  Att veva med nassesymboler är hets mot folkgrupp. Att veva med röd flagga är det inte, oavsett vad ”vissa” tycker”.

 19. Lars Flemström Says:

  ”Är lagen för svag ändrar vi den. Lagar beslutas av det politiska systemet. / – – – / Det är mitt mol och det kommer jag att jobba för.” Så skriver Peter nu. Och det var precis dit jag ville komma med mina påståenden att nuvarande lagstiftning inte är tillräcklig.

  Jag håller helt med sign. Mangan om att rättsfallen inte är så bindande som Peter verkar ha trott. Men jag håller inte alls med Mangan om att vi inte kan ha speciallagar för en viss sorts rörelser eller människor (?). Likhet inför lagen betyder inte att alla som gör något politiskt ska straffas. Likhet inför lagen betyder att alla som gör något nazistiskt ska straffas, oavsett hårfärg, födelseland och liknande.

  Man kan mycket väl ha speciallagar mot nazism. Visar det sig sedan att det behövs speciallagar även mot kommunism, så kan införa andra speciallagar mot kommunism. Jag anser dock att det ska införas ett farlighetsrekvisit i båda fallen, som utgår från risken att extremisterna går från ord till handling, som utgör ett allvarligt hot mot en folkgrupp eller hela samhället.

  Det finns en rödvinsvänster, som pratar svulstigt om revulution, men är alltför opraktiska och teoretiska för att göra det som de pratar om. Kan man förebygga och hindra denna typ av brottslighet med lagar, som redan finns, behövs ingen speciallag mot just den ”-ismen”.

 20. Peter Says:

  Hördu Flenström – historien kommer ihåg de som agerar som nassarnas nyttiga idioter, vilket är vad du gör just nu.

  Jag skrev ”om”, vilket inte är samma sak som att anse det. Jag har inte ändrat åsikt.

 21. Lars Flemström Says:

  Det gör jag inte alls. Det är inte alls att spela nassarna i händerna, att påpeka att det behövs en skarpare lagstiftning mot nazistisk verksamhet. Om ingen försöker bilda opinion för detta, kommer vi aldrig att få en sådan lagstiftning, och i så fall kan nazister fortsätta att ställa upp i val och hålla valmöten med polistillstånd. Det är tvärtom att agera som nassarnas nyttiga idioter att försöka hindra en sådan debatt.

  Och dessutom har du inte alls skrivit ”om”. Möjligen är det ordet underförstått. Jag har inte alls varit lika kategoriskt tvärsäker som du. I min första kommentar i den här diskussionen skrev jag: ”Jag tror tyvärr att du har fel. Det vore ju förstås bra om du har rätt, men om du inte har det, krävs ett lagstifningsarbete.”

  Jag hoppas nu att du håller ditt löfte att jobba politiskt för att nassarna ska kunna stoppas, åtminstone i kommande valrörelser.

 22. Mangan Says:

  Håller med Flemström om farlighetsrekvisit i någon form – att sjunga låt oss säga ”Sången om Stalin” (Knutna Nävar, efter en östtysk förlaga) eller att någon håller tal om blodig revolution, knivar och expropriation på ett litet möte med tjugo deltagare som saknar alla reella möjligheter att komma närmare denna revolution är inte liktydigt med verkliga mordhot eller så, även om det kan vara osmakligt och dumt. Men detsamma gäller även högerextrema rörelser.

  Att avgöra ifall en person eller en rörelse är nazistisk är tyvärr inte lika enkelt som att avgöra om denne just gjort sig skyldig till rattfylleri eller stöld. Och att göra det i sig straffbart att s a s ha åsikter som kan anses närma sig nazismen (varvid denna närhet skulle avgöras enväldigt av åklagare eller poliser) är inte acceptabelt idag. Det var förmodligen acceptabelt i Sverige för en generation sedan – då var nazisternas sätt att manifestera sin politik, deras metoder och stil, dessutom mycket mer avvikande från andra partier än motsvarande i dagsläget – men idag håller det knappast att kriminalisera ett brett spektrum av politsika uttalanden på det sättet.

 23. Peter Says:

  Rasismens fula nylle ska bekämpas, att stoppa deras möten likt vi gjorde på 90-talet är en bra början.

  Nassar är inget annat än rasister och våldsverkare.

 24. Leif Says:

  ”Att veva med nassesymboler är hets mot folkgrupp. Att veva med röd flagga är det inte, oavsett vad ”vissa” tycker”.”

  Det är ju inte speciellt logiskt. Tror nog att invandrare från Öst- och Centraleuropa vars äldre släktingar avrättats i kommunisternas arbetsläger kan känna sig provocerade av svenska kommunisters röda fanor.

  och? /Peter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: